Razglasitev GR

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 04. marca 2021 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

Po § 27 odst. 2 cit. K-KVR vdv. je vsak/a član/ica občinskega sveta obvezan/a, da tej seji prisostvuje. V slučaju zadržanosti mora član/ica svojo zadržanost z navedbo vzroka pravočasno sporočiti županu, da ta lahko pokliče namestnika/co člana/ice.

Podlage za sejo so za vpogled, informacije in predpripravo na razpolago med uradnimi urami na občinskem uradu.

 

D N E V N I   R E D :

VPRAŠALNA URA (§ 46 K-KVR)

Točka   1:   Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in odobritev dnevnega reda

Točka   2:   Določitev  2 zapisnikarjev

Točka   3:    Gospodarsko pospeševanje  – posvet in sklepanje

Točka   4:    Prenamembe 2020 – posvet in sklepanje

Točka   5:    Popravek mape pot parcela 975/1, KO Bilčovs in 763/1, KO Želuče -

                     posvet in sklepanje

Točka   6:    Uporaba izkupička gasilskih vozil  Bilčovs  – posvet in sklepanje

Točka   7:    Delitev zemljišča KO Bilčovs, dipl.-inž. Mischkulnig Christian in

občina Bilčovs (prevzem v javno posest/javna namembnost) – posvet in sklepanje

Točka   8:    Delitev zemljišča KO Bilčovs, Quantschnig Friedrich, Franz Günther

                     Quantschnig in občina Bilčovs (prevzem v javno posest (javna namembnost)

  • posvet in sklepanje

Točka   9:    Podpora vodne zadruge Bilnjovs-Potok – posvet in sklepanje

Točka 10:    Vložitev prošnje/prošnja za podporo  za 2 mio Evrov Zveznih sredstev za projekte,

                     ki služijo harmoničnemu skupnemu življenju ter kulturni raznolikosti in

                     gospodarskemu in  infrastrukturnemu razvoju v občini

                     (podpora narodnim skupnostim) – posvet in sklepanje:

                     a) Podpora otrok od 0 do 3 let

                     b) Varuška

Točka 11:    FV naprava Zadruga/občinski urad – posvet in sklepanje

Točka 12:    Znižanje prispevkov staršev – posvet in sklepanje

Točka 13:    Poročilo župana

Točka 14:    Personalne zadeve (ni javno)

 

Prijazne pozdrave!

 

Župan

  

Manfred Maierhofer