Tarifordnung STB

U r e d b a

občinskega sveta občine Bilčovs

z dne 26.08.2021, štev.: 211-7/2021 s katero se določa

t a r i f n i   p r a v i l n i k

za oskrbovalni del celodnevne šolske oblike

 (šolska dnevna oskrba) v izobraževalnem centrum Bilčovs.

 

Na podlagi § 5 odst. 3 zakona o šolski organizaciji – SchOG, BGBl. št. 242/1962, nazadnje spremenjen z BGBl. št. 23/2020, v povezavi z § 68 odst. 1a Koroškega šolskega zakona – K-SchG, LGBl. št. 58/2000, nazadnje spremenjen z LGBl. št. 29/2020, se odreja:

§ 1

Čas obratovanja

 

1. Šolska dnevna oskrba je odprta v šolskih dnevih od konca pouka prvega otroka, ki je oskrbovan na vsakokratni dan tedna v šolski dnevni oskrbi, od ponedeljka do četrtka  do 17:00 ure; v petkih do 16:00 ure

 

2. Otroci so obvezani, da so v prijavljenih oskrbovalnih dnevih navzoči do 16:00 ure. Izjeme je treba v utemeljenih posameznih slučajih pojasniti oskrbovalni ustanovi. Vzroke odsotnosti morajo vzgojni upravičenci pismeno sporočiti vodstvu šolske dnevne oskrbe.

 

§ 2

Prijava/odjava

 

1. Prijava k šolski dnevni oskrbi se izvede istočasno z vpisom v šolo. Po potrebi se otroci lahko sprejemajo tudi med tekočim oskrbovalnim letom, če za to ni potrebna dodatna skupina.

 

2. Med učnim letom je možna odjava samo na koncu prvega semestra; odjava se mora izvesti  najkasneje 3 tedne pred koncem prvega semestra.

 

3. V drugem času, kakor je naveden v prvem stavku, je možna odjava samo ob predložitvi vzrokov, ki so še posebej vredni upoštevanja.


§ 3

Izračun stroškovnega prispevka

 

1. Mesečni stroškovni prispevek je izračunan kot sledi:

 

Letni personalni stroški (brez stroškov za zastopstvo za dopuste in bolniški stalež)  kakor stroški za zboljšanje kvalitete vzdrževalca šole za šolsko dnevno oskrbo na skupino se zmanjšajo  za vsoto zvezne in deželne podpore. Ta znesek se deli skozi število otrok, ki se oskrbujejo. Iz tega nastane stroškovni prispevek za oskrbovalni del šolske dnevne oskrbe.

 

2. Stroškovni prispevek se sme zaračunati k večjemu v višini, ki pokriva stroške.

 

3. Stroške, ki nastanejo v okviru šolskega obratovanja za vzdrževanje, za  personal, ki čisti, za ogrevanje in druge stvarne stroške, mora kriti vzdrževalec šole (občina) in se ne smejo zaračunati naprej.

 

4. Nadalje nudi občina Bilčovs kot zboljšanje kvalitete k šolski dnevni oskrbi  sledeče storitve na učni teden:

1 uro rokomet, 1 uro košarka

 

§ 4

Stroškovni prispevek (prispevek staršev)

 

1. Starši morajo plačati za svoje/ga otroke/a mesečni stroškovni prispevek  (prispevek staršev) za trajanje oskrbovalnega leta.

 

2. Oskrbovalno leto (10 mesecev) traja od vsakokratnega začetka šolskega leta do konca vsakokratnega šolskega leta po § 74 K-SchG.

 

3. Mesečni stroškovni prispevek za šolsko dnevno oskrbo je določen z

a. oskrba v   5 dneh          92,00 Evrov

b. oskrba v 4 dneh          82,00 Evrov

c. oskrba v   3 dneh          72,00 Evrov

č. oskrba v   2 dneh          51,00 Evrov

d. oskrba v  1 dnevu        36,00 Evrov

 

Vsi zneski se izračunajo s prometnim davkom.

  

4. Stroškovni prispevek je treba plačati v naprej do najkasneje 10. dneva v zadevnem mesecu z vplačilnico ali z nalogom za odknjiženje.

 

Za mesec september je treba plačati polno vsoto. Za dneve, ki napadejo v juliju do konca šole, stroškovnega prispevka ni treba plačati.

 

5. Odsotnost otroka ne upravičuje opustitve plačevanja.

 

Če nek otrok več kot 2 tedna zaradi bolezni vseskozi ne more obiskati oskrbe, se prispevek staršev in prispevek za prehrano za ta mesec po predložitvi zdravniškega potrdila zniža za polovico; kadar traja bolezen  več kot 3 tedne na mesec,  se prispevek staršev in prispevek za prehrano v celoti ne zaračuna.

 

6. V slučaju predčasnega izstopa ali odpusta med mesecem se plača prispevek do konca meseca.

 

7. Z mesečnim prispevkom staršev so krite vse storitve šolske dnevne oskrbe, izvzete so v § 5 določeni prispevki:

 

a) prehrana,

b) primerni znesek za material,

c) prispevek za prireditve.

 

8. Uveljavljanje davčne olajšave v okviru napovedi za odmero davka delojemalcem: stroški za otroško oskrbo (brez prehrane) se lahko davčno  uveljavljajo kot izredna obremenitev  pri finančnem uradu v okviru okviru napovedi za odmero davka delojemalkam/delojemalcem

 

§ 5

Drugi prispevki

 

1. Za prehrano v okviru šolske dnevne oskrbe v izobraževalnem centru 9072 Bilčovs se zaračuna  prispevek za hrano. Ta znesek znaša mesečno pri

 

a) 5-dnevnem obisku:                 66,00 Evrov (3,30 x 20 = 66,00)

b) 4-dnevnem obisku:                 53,00 Evrov (3,30 x 16 = 52,80)

c) 3-dnevnem obisku:                 40,00 Evrov (3,30 x 12 = 39,60)

č) 2-dnevnem obisku:                 27,00 Evrov (3,30 x   8 = 26,40)

d) 1-dnevnem obisku:                 14,00 Evrov (3,30 x   4 = 13,20)

  

Celotno:

a. oskrba v               5 dneh          158,00 Euro

b. oskrba v              4 dneh          135,00 Euro

c. oskrba v               3 dneh          112,00 Euro

d. oskrba v              2 dneh             78,00 Euro

e. oskrba v               1 dnevu           50,00 Euro

  

2. Prispevek za material:

V šolskem letu znaša prispevek za material na otroka pavšalno 10,00 Evrov in se mora plačati na začetku vsakega šolskega leta vzdrževalcu šole (občina).

 

3. Prispevek za prireditve:

Morebitni prispevki za prireditve se pobirajo, kadar so prireditve.

 

§ 6

Začetek veljavnosti

 

1. Ta uredba začne veljati z veljavnostjo dne 13. septembra 2021 za šolsko leto 2021/2022.

 

2. Z veljavnostjo te uredbe  preneha veljati  t a r i f n i   p r a v i l n i k občinskega sveta z dne 12.08.2020 za oskrbovalni del celodnevne šolske oblike (šolska dnevna oskrba) v izobraževalnem centru Bilčovs, štev.: 211-6/2020.

  

Župan

  

Manfred Maierhofer