Formular: AGWR II (Register naslovov stavb in stanovanj) - podatkovni list (stavba)

zum Formular