Razglasitev - občinski svet

Sitzungssaal im Gemeindeamt

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 25. aprila 2019 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

  

D N E V N I   R E D :

VPRAŠALNA URA (§ 46 K-KVR)

Točka   1:    Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in odobritev dnevnega reda

Točka   2:    Določitev  2 zapisnikarjev

Točka   3:   Poročilo predsednika odbora za kontrolo in poslovanje o seji dne 11.04.2019

Točka   4:   (Naknadna)volitev drugega člana občinskega predstojništva  frakcije EL

                     po § 24 K-AGO

Točka   5:   Zaprisega drugega člana frakcije EL po § 25 K-AGO

Točka   6:   (Naknadna)volitev predsednice odbora za kontrolo in poslovanje po

                     § 26 K-AGO

Točka   7:   Poročilo predsednika odbora za vodno oskrbo in odstranjevanje odplak, gradnjo in urejanje prostora  o seji, dne 14.03.2019          

Točka   8:  Poročilo predsednika odbora za okolje, mobilnost in energetsko eficienco o seji dne 21.03.2019

Točka   9:   Poročilo predsednika odbora za turizem, kulturo in šport o seji

                     dne 27.03.2019

Točka 10:   Poročilo vodje delovnega krožka Zdrave občina  o delovni seji dne  

                     27.03.2019.

Točka 11:   Poročilo predsednice odbora za  mladino, seniorje, zdravje in socialo o seji

                     dne 04.04.2019

Točka 12:   Računski zaključek 2018:

  1. Poročilo župana
  2. Stališče odbora za kontrolo
  3. Posvetovanje in sklepanje

Točka 13:   Letni zaključek 2018 Infrastruktur- und Immobilienverwaltung

                     Gemeinde Ludmannsdorf KG

  1. Stališče odbora za kontrolo
    1. Posvetovanje in sklepanje

Točka 14:  1. Dopolnilni proračun 2019 – Posvetovanje in sklepanje:

  1. Redni proračun
  2. Izredni proračun

Točka 15:   Dopolnilni sporazum k obstoječi pogodbi  o oskrbi s tokom „Kommunalmodell“ –    Posvetovanje in sklepanje

Točka 16:   Prenamemba točka 3/2018: prenamemba dela parcele 81/1

                     KO Zgornja vesca v obsegu 1.795 m² – posvetovanje in sklepanje

Točka 17:   Razveljavitev dela komunalno dostopnega področja št. 38 parcele

                     214/4 KO Velinja vas v obsegu 1.801 m² – posvetovanje in sklepanje

Točka 18:   prošnja družine  Jäger za podaljšanje gradbene obveznosti na Sodraževi,

                     parcela 451 K Mala Gora – posvetovanje in sklepanje      

Točka 19: Postpartner – posvetovanje in sklepanje

Točka 20:   Urejanje hudournikov Zgornja vesca 2018: prilagoditev prispevkov  interesentov –

                     posvetovanje in sklepanje

Točka 21:   Delitev Kruschitz Paul/oböina Bilčovs, parcele 46 in 527/13

                     KO Mala Gora, odredba opustitev javna posest,

                     razpust namembe, prodaja zemljišča – posvetovanje in sklepanje

Točka 22:   Predlog odbora za  za vodno oskrbo in odstranjevanje odplak, gradnjo in urejanje prostora (seja dne 14.03.2019) in v nadaljevanju občinskega predstojništva

(seja dne 01.04.2019): odstranjevanje odplak družina  Komjati, Sodraževa  (nekdanja hiša Stingler Max) – posvetovanje in sklepanje

Točka 23:   Izobraževalni center Bilčovs/Ludmannsdorf: zbiranje sredstev in sprememba

namenske namembe sredstev v skladu s potrebami  za potrebno asfaltiranje –

Točka 24:   Podpora oskrbovalca v bližini 1. poletje 2019, pospeüevalni sporazum – posvetovanje in sklepanje         

Točka 25:   Personalne zadeve


Župan   

Manfred Maierhofer