Razglasitev - občinski svet

Sitzungssaal im Gemeindeamt

Po § 35 Koroškega splošnega volilnega reda (K-AGO) LGBl. št. 66/1998, v trenutno veljavni verziji, se sklicuje v četrtek, dne 20. decembra 2018 ob 18:00 uri na občinskem uradu Bilčovs seja občinskega sveta.

  

D N E V N I   R E D :

VPRAŠALNA URA (§ 46 K-KVR)

Točka   1:   Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in odobritev dnevnega reda

Točka   2:   Določitev 2 zapisnikarjev

Točka   3:   Poročilo predsednika odbora za kmetijstvo in gozdarstvo o seji  dne

                     29.11.2018

Točka   4:   Poročilo predsednika odbora za kontrolo in poslovanje o sejah dne 06.12.2018 in 13.12.2018

Točka   5:   Proračun 2019 – Posvetovanje in sklepanje:

               a) redni proračun vklj. uredba

                     b) izvenredni proračun vklj. uredba

                     c) razpored službenih mest  in razpored zaposlitev - uredba 2019

                     d) cene delovnih ur (GC delavci, stroji, vozila), stroji za izposojanje

                     e) davki, pristojbine, prispevki, zasebnopravna plačila – v vednost

Točka   6:   Srednjeročni dohodni in izhodni načrt v rednem proračunu

                     vklj. predračunski prerez – posvetovanje in sklepanje

Točka   7:   Srednjeročni investicijski načrt v izvenrednem proračunu – posvetovanje in sklepanje

Točka   8:   Dobavna pogodba za toploto z Regionalwäre Rosental (občinski urad, zadruga) –                      posvetovanje in sklepanje

Točka   9:   Označitev javnih poslopij (predlog SPÖ  in EL z dne     28.06.2018 in občinskega predstojništva  z dne 11.12.2018) – posvetovanje in sklepanje

Točka 10:   Pristojbine za odpadke - uredba –posvetovanje in sklepanje

Točka 11:   Delitev Jesenko August, Jesenko Andreas, Johann Krušic:

                     Prevzemna izjava - ločilni del 6 zemljišča 689/1 KO Bilčovs z 95 m² v njihovo last  (občina Bilčovs / Ludmannsdorf – javna posest     ) – posvetovanje in sklepanje

Točka 12:   Delitev izvir Ogris – posvetovanje in sklepanje:

  1. delitev po § 15 zakona o delitvi nepremičnin
  2. kupna pogodba
  3. fiduciarni sporazum
  4. služnostna pogodba

Točka 13:   Izobraževalni center Bilčovs/Ludmannsdorf – poročilo župana

Točka 14:   Personalne zadeve


Župan   

Manfred Maierhofer