Odredba

Waldbrand

Okrajno glavarstvo Celovec odreja po  § 41 odst. 1 v povezavi s § 170 odst. 1 zakona o gozdarstvu 1975, BGBI. št. 440, nazadnje spremenjen z BGBI. I št. 55/2007 ,sledeči preventivni ukrep  proti gozdnim požarom:

Z ozirom na prevladajočo ekstremno sušo, ki izrecno pospešuje nastanek in širjenje gozdnih požarov, je na celotnem območju okraja Celovec-dežela in na njenem ogroženem  področju (to so vse površine blizu gozda brez obzira na vsakokratno vrsto kulture) je prepovedan vsakršen vžig  ognja kakor tudi kajenje v gozdu.

Kršitve te odredbe se kaznujejo  po § 174 odst. 1 lit a Z 17 zakona o gozdarstvu 1975, BGBI. št. 440, z denarno kaznijo do  € 7.270,00 ali z  arestom do štirih tednov.